دمبوری و سربوری

دمبوری چینی

150,000 تومان

دمبوری ایرانی

100,000 تومان

پدال دم

60,000 تومان

باک معمولی

15,000 تومان

شیلنگ دم

5,000 تومان

توپ دم

4,000 تومان

سربوری ایرانی میثاق درجه یک

40,000 تومان

سربوری تبریز (ایرانی قدیمی)

38,000 تومان

سربوری ایرانی درجه دو

30,000 تومان

باک دم بزرگ

40,000 تومان