دستگاه ها

NC مخصوص دامله

تومان

NC مخصوص دامله 2

تومان

NC دو محوره

تومان

دستگاه تراش

تومان

تراش اینورتردار

تومان

دستگاه تراش 5 محور

تومان

دستگاه تراش 7 محور

تومان

تراش مخصوص دامله

تومان

تراش دامله 4 محور

تومان

مات زن ضربه ای ساده

تومان

دستگاه ترنا

تومان

استابلایزر

تومان

گردزن GZA

تومان

گردزن GZB

تومان

گردزن GZC

تومان

گردزن کلتی GK

تومان

نقطه زن NZD

تومان

ساده زن SZ

تومان

ساده زن کلتی SZK

تومان

ستاره زن A

تومان

ستاره زن B

تومان

لحیم کوب

تومان

قیچی تسمه بر دوطرفه

تومان