دمبوری و سربوری

دمبوری برقی

620,000 تومان

دمبوری چینی

260,000 تومان

دمبوری ایرانی

220,000 تومان

پدال دم

85,000 تومان

باک معمولی

50,000 تومان

شیلنگ دم

8,000 تومان

توپ دم

8,000 تومان

نازل سربوری

6,000 تومان

سربوری تبریز (ایرانی قدیمی)

60,000 تومان

سربوری ایرانی درجه دو

45,000 تومان

سربوری چینی دسته چوبی

85,000 تومان

باک دم بزرگ

70,000 تومان