مگنت ریخته کاری

مگنت ایرانی کوچک

4,400,000 تومان

مگنت ایرانی متوسط

5,150,000 تومان

مگنت ایرانی بزرگ

6,150,000 تومان

مگنت ایرانی مینی

تومان

مگنت چینی کوچک

تومان

مگنت چینی بزرگ

تومان

شامپو مگنت

45,000 تومان

ساچمه مگنت خارجی 0/3

550,000 تومان

ساچمه مگنت خارجی 0/5

550,000 تومان

ساچمه گرد ریز

300,000 تومان

ساچمه مگنت خارجی 0/25

550,000 تومان