دیسک برش

برش سنگ 110

20,000 تومان

برش سنگ 135

25,000 تومان

برش سنگ 150

30,000 تومان

برش سنگ 200

تومان