مته دریلی و چنگی

دریلی آلمانی شماره های 007 - 012

14,000 تومان

دریلی چینی 0.6-1.5

7,000 تومان

چنگی آلمانی شماره های 008-023

14,000 تومان

چنگی آلمانی شماره 030

25,000 تومان