مته دریلی و چنگی

دریلی آلمانی شماره های 007 - 012

24,000 تومان

دریلی چینی 0.6-1.5

11,000 تومان

چنگی آلمانی شماره های 008-023

25,000 تومان

چنگی آلمانی شماره 030

تومان