مته دریلی و چنگی

دریلی آلمانی شماره های 007 - 012

13,000 تومان

دریلی چینی 0.6-1.5

5,000 تومان

چنگی آلمانی شماره های 008-023

6,000 تومان

چنگی آلمانی شماره 030

12,000 تومان