مته سرگرد و فرم کارباید

سرگرد آلمانی شماره های 005-023

6,000 تومان

سرگرد آلمانی شماره های 025-031

تومان

سرگرد آلمانی شماره های 033-040

تومان

سرگرد آلمانی شماره های 042-050

تومان

سرگرد کارباید آلمانی شماره های 005-023

25,000 تومان

فرم کارباید جور

40,000 تومان