النگوسازی و قلمزنی

برقی

120,000 تومان

چکشی 2 میل 140

تومان

چوب النگو گرد

تومان

NC مخصوص دامله

تومان

بادی چهار پهلو

120,000 تومان

چکشی 3 میل 140

تومان

چوب النگو بیضی

تومان

NC مخصوص دامله 2

تومان

چهار پهلو SONI

120,000 تومان

چکشی 2 میل 150

تومان

NC دو محوره

تومان

چهار پهلو مات

120,000 تومان

چکشی 3 میل 150

تومان

دستگاه تراش

تومان

چهار پهلو مشکی

120,000 تومان

چکشی 2 میل 180

تومان

تراش اینورتردار

تومان

بادی شش پهلو

120,000 تومان

چکشی 3 میل 180

تومان

دستگاه تراش 5 محور

تومان

شش پهلو زرد

120,000 تومان

دستگاه تراش 7 محور

تومان

شش پهلو SONI

120,000 تومان

تراش مخصوص دامله

تومان

تراش دامله 4 محور

تومان

مات زن ضربه ای ساده

تومان

دستگاه ترنا

تومان

استابلایزر

تومان

گردزن GZA

تومان

گردزن GZB

تومان

گردزن GZC

تومان

گردزن کلتی GK

تومان