بوته کوره القایی

بوته القایی HI TECH 2

480,000 تومان

بوته القایی 2 کیلویی بلند (F2)

442,000 تومان

بوته القایی HI TECH 3

750,000 تومان

بوته القایی 3 کیلویی بلند (F3)

455,000 تومان

بوته القایی HI TECH 4

715,000 تومان

بوته القایی HI TECH 5

740,000 تومان

بوته القایی HI TECH 10

975,000 تومان

بوته القایی سیلیکون کارباید HI TECH 10

1,750,000 تومان

بوته القایی F1

280,000 تومان

بوته القایی F2

420,000 تومان

بوته القایی F3

430,000 تومان

بوته القایی F4

720,000 تومان

بوته القایی F5

810,000 تومان

بوته القایی F6

880,000 تومان

بوته القایی F9

915,000 تومان

القایی TIEGO F2

تومان

القایی TIEGO F3

440,000 تومان

القایی TIEGO F4

تومان

القایی TIEGO F5

تومان

القایی TIEGEL F5

تومان

اسپری گرافیت و سرامیک

715,000 تومان

چسب سیلیکونی بوته

260,000 تومان