دیسک الماسه

یک طرفه 1/5 سانت

1,500 تومان

دو طرفه 2 سانت دنده ای

تومان

دو طرفه 20 میل

2,000 تومان

دو طرفه 30 میل

5,000 تومان

دو طرفه 40 میل

6,000 تومان

دو طرفه 50 میل

8,000 تومان