دیسک الماسه

یک طرفه 1/5 سانت

1,500 تومان

دو طرفه 2 سانت دنده ای

تومان

دو طرفه 20 میل

4,500 تومان

دو طرفه 30 میل

6,500 تومان

دو طرفه 40 میل

8,500 تومان

دو طرفه 50 میل

11,000 تومان

دو طرفه 60 میل

13,000 تومان