بار طلا، نقره و مینا

بار نقره PANDORA CODE L

1,000,000 تومان

بار نقره PANDORA CODE K

1,500,000 تومان

سفید LEGOR WG142C

450,000 تومان

زرد METALTECH 674HC

550,000 تومان

METAL TECH-230I

550,000 تومان

PANDORA SUPER WHITE

800,000 تومان

PANDORA CODE C

800,000 تومان

زرد EKISSON GM80

تومان

زرد LEGOR Y142WM

500,000 تومان

زرد MAGIC 018

300,000 تومان

سفید MELT K411

800,000 تومان

سفید MELT K412

180,000 تومان

سفید MELT K618

800,000 تومان

سفید MELT K815

800,000 تومان

بار قرمز

350,000 تومان

بار قرمز معمولی

100,000 تومان

بار گوارسه

180,000 تومان

بار مفتول

600,000 تومان

چسب مینا

25,000 تومان