بار طلا، نقره و مینا

بار نقره PANDORA CODE L

12,000,000 تومان

بار نقره PANDORA CODE K

1,600,000 تومان

سفید LEGOR WG142C

450,000 تومان

زرد METALTECH 674HC

تومان

METAL TECH-230I

تومان

PANDORA SUPER WHITE

800,000 تومان

PANDORA CODE C

800,000 تومان

زرد EKISSON GM80

تومان

زرد LEGOR Y142WM

500,000 تومان

زرد MAGIC 018

300,000 تومان

سفید MELT K411

4,500,000 تومان

سفید MELT K412

تومان

سفید MELT K618

4,500,000 تومان

سفید MELT K815

تومان

زرد ترک

تومان

بار قرمز

تومان

بار قرمز معمولی

100,000 تومان

بار گوارسه

تومان

بار متفرقه

تومان

بار مفتول

900,000 تومان

چسب مینا

150,000 تومان