موتور پرداخت مکشی

رومیزی یک طرفه XTREME

تومان

رومیزی دو طرفه XTREME

4,125,000 تومان

تک فاز دو طرفه XTREME

تومان

تک فاز دو کابین XTREME

10,000,000 تومان

تک فاز دو کابین سوپرلوکس XTREME

تومان

ALEX دو طرفه

5,600,000 تومان

رومیزی یک طرفه UNIVERSAL

تومان

مکشی GOLD

تومان

مکشی لاپ حلقه XTREME

5,000,000 تومان

میز پوست مکشی 2 نفره XTREME

12,000,000 تومان