ماندرل و میل پوست

ماندرل بزرگ لاستیک تخت

8,000 تومان

ماندرل کوچک لاستیک تخت

5,000 تومان

ماندرل لاستیک لوله ای

5,000 تومان

میل پوست استوانه

4,000 تومان

میل پوست کونیک

4,000 تومان