گیره های بغل میز و رومیزی

گیره رومیزی GROZ 40

160,000 تومان

گیره رومیزی GROZ 50

185,000 تومان

گیره رومیزی GROZ 60

198,000 تومان

گیره رومیزی GROZ 75

214,000 تومان

گیره رومیزی گردان GROZ 32

تومان

گیره رومیزی گردان GROZ 50

170,000 تومان

گیره رومیزی گردان GROZ 60

230,000 تومان

گیره رومیزی گردان GROZ 75

305,000 تومان

گیره بغل میز GROZ 32

تومان

گیره بغل میز GROZ 40

تومان

گیره بغل میز GROZ 50

تومان

گیره بغل میز GROZ 60

197,000 تومان

گیره بغل میز GROZ 75

260,000 تومان

گیره بغل میز GROZ100

310,000 تومان

گیره قرمز سایز 50

80,000 تومان

گیره قرمز سایز 60

90,000 تومان

گیره قرمز سایز 70

100,000 تومان

گیره گردان سایز 50

تومان

گیره آبی سایز 50

تومان

گیره آبی سایز 60

تومان

گیره آبی سایز 65

تومان

بغل میز PROXXON

تومان

گیره رومیزی PROXXON

تومان

گیره بغل میز آلومینیومی

55,000 تومان

گیره رومیزی 100

800,000 تومان

گیره رومیزی 140

1,100,000 تومان