گیره های بغل میز و رومیزی

گیره رومیزی GROZ 40

45,000 تومان

گیره رومیزی GROZ 50

60,000 تومان

گیره رومیزی GROZ 60

85,000 تومان

گیره رومیزی GROZ 75

82,000 تومان

گیره رومیزی گردان GROZ 32

120,000 تومان

گیره رومیزی گردان GROZ 50

140,000 تومان

گیره رومیزی گردان GROZ 60

170,000 تومان

گیره رومیزی گردان GROZ 75

200,000 تومان

گیره بغل میز GROZ 32

40,000 تومان

گیره بغل میز GROZ 40

50,000 تومان

گیره بغل میز GROZ 50

58,000 تومان

گیره بغل میز GROZ 60

76,000 تومان

گیره بغل میز GROZ 75

90,000 تومان

گیره بغل میز GROZ100

110,000 تومان

گیره قرمز سایز 50

30,000 تومان

گیره قرمز سایز 60

35,000 تومان

گیره قرمز سایز 70

40,000 تومان

گیره گردان سایز 50

تومان

گیره آبی سایز 50

تومان

گیره آبی سایز 60

160,000 تومان

گیره آبی سایز 65

تومان

بغل میز PROXXON

تومان

گیره رومیزی PROXXON

تومان

گیره بغل میز آلومینیومی

26,000 تومان

گیره رومیزی 100

340,000 تومان

گیره رومیزی 140

630,000 تومان