سنبه قالب خوشه

12تایی معمولی

65,000 تومان

12تایی درجه یک

75,000 تومان

18تایی درجه یک

115,000 تومان

24 تایی درجه یک

180,000 تومان

36 تایی درجه یک

600,000 تومان