سنبه قالب خوشه

12تایی معمولی

65,000 تومان

12تایی درجه یک

200,000 تومان

18تایی درجه یک

250,000 تومان

24 تایی درجه یک

300,000 تومان

36 تایی درجه یک

350,000 تومان