ست قالب خوشه با سنبه

ست 6تایی بزرگ با قالب

1,300,000 تومان

سنبه 8تایی با قالب

تومان

سنبه 12 تایی با قالب

480,000 تومان

سنبه 18تایی با قالب

600,000 تومان

سنبه 24 تایی با قالب

900,000 تومان

سنبه 36 تایی با قالب

1,200,000 تومان

سنبه چوبی با قالب

550,000 تومان