چفت بخار

چفت بخار بزرگ

15,000 تومان

چفت بخار متوسط

13,000 تومان

چفت بخار کوچک

10,000 تومان