چفت بخار

چفت بخار بزرگ

55,000 تومان

چفت بخار متوسط

45,000 تومان

چفت بخار کوچک

35,000 تومان