کرکی نخی

نخی سرفرز

6,500 تومان

نخی سرفرز پفکی

5,000 تومان

نخی ایرانی 12

45,000 تومان

نخی ایرانی 10

26,000 تومان

نخی ایرانی 7

25,000 تومان

نخی ایرانی 6

26,000 تومان

نخی ایرانی 5

17,000 تومان

نخی آلمانی میله دار

تومان

نخی آلمانی 4 سانت

25,000 تومان

نخی آلمانی 8 سانت

تومان

نخی آلمانی 10 سانت

تومان