کرکی نخی

نخی سرفرز

5,000 تومان

نخی سرفرز پفکی

4,500 تومان

نخی ایرانی 12

25,000 تومان

نخی ایرانی 10

22,000 تومان

نخی ایرانی 7

19,000 تومان

نخی ایرانی 6

17,000 تومان

نخی ایرانی 5

15,000 تومان

نخی آلمانی میله دار

تومان

نخی آلمانی 4 سانت

25,000 تومان

نخی آلمانی 8 سانت

تومان

نخی آلمانی 10 سانت

تومان