دستگاه بخار ترک

بخار XTREME SC-5

3,750,000 تومان

بخار XTREME SC-10

4,125,000 تومان

بخار اتومات XTREME FSC-20

6,600,000 تومان

بخار اتومات XTREME FSC-30

9,000,000 تومان

بخار 5 لیتری EAGLE

تومان

بخار 10 لیتری EAGLE

تومان