ملزومات

حدیده کش برقی

2,100,000 تومان

انبر حدیده کش بزرگ

90,000 تومان

انبر حدیده کش متوسط

70,000 تومان

انبر حدیده کش دسته چوبی

190,000 تومان