ملزومات

حدیده کش برقی

2,100,000 تومان

انبر حدیده کش بزرگ

130,000 تومان

انبر حدیده کش متوسط

100,000 تومان

انبر حدیده کش دسته چوبی

190,000 تومان