ملزومات

حدیده کش برقی

2,100,000 تومان

انبر حدیده کش بزرگ

130,000 تومان

انبر حدیده کش متوسط

100,000 تومان

انبر حدیده کش کوچک OSCAR

تومان

انبر حدیده کش دسته چوبی

190,000 تومان