چکش آهنی

آهنی 300 گرمی

30,000 تومان

آهنی دسته زرد 200

تومان

آهنی تخم مرغی ایرانی 100

تومان

آهنی تخم مرغی چینی 100

تومان

آهنی دسته چوبی 100

18,000 تومان

چکش آهنی 100 گرمی چینی

17,000 تومان

چکش آهنی 200 گرمی چینی

23,000 تومان

آهنی 100 گرمی

20,000 تومان