چکش آهنی

آهنی 300 گرمی

14,000 تومان

آهنی دسته زرد 200

تومان

آهنی تخم مرغی ایرانی 100

تومان

آهنی تخم مرغی چینی 100

تومان

آهنی دسته چوبی 100

12,000 تومان

چکش آهنی 100 گرمی چینی

تومان

چکش آهنی 200 گرمی چینی

12,000 تومان

آهنی 100 گرمی

22,000 تومان