پایه فرز

پایه فرز بلند ایرانی

70,000 تومان

پایه فرز کوتاه ایرانی

55,000 تومان

پایه فرز ترک استیل

400,000 تومان