موم گیر

موم گیر برقی 4

1,780,000 تومان

موم گیر برقی 6

1,800,000 تومان

موم گیر بخار 3

1,250,000 تومان

موم گیر بخار 6

1,300,000 تومان

موم گیر بخار 9

1,650,000 تومان